Algemene voorwaarden Circle-Fit

Algemene Voorwaarden Circle-Fit

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle clubs die onderdeel zijn van de keten van Circle-Fit. Deze clubs zijn terug te vinden op de website: www.circle-fit.nl

Voorwaarden voor inschrijving

Voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar

Om te kunnen inschrijven kan men worden gevraagd de volgende documenten te overhandigen:

• Een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs)

• Een bankpas met rekeningnummer (naam en rekeningnummer moet zichtbaar zijn)

Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld op het aanmeldingsformulier. De persoon die zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de nummers van deze twee documenten digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van Circle-Fit (hierna te noemen: CF).

Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar

Een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden (zie voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar) met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 12 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij CF.

CF biedt diverse abonnementsperioden aan, te weten: 3, 12 en 24 maanden, waarbij de prijzen verschillen per abonnement.

Uitzonderingen qua abonnementsvorm, prijs of duur van het abonnement worden door de directie bepaald en zijn voor het lid bindend.

De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de vrijdag van de eerstvolgende vierwekelijkse incassoperiode. Bij inschrijving betaalt het lid € 49,99 inschrijfkosten.

Voor beide abonnementsvormen geldt dat het lid gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen de healthclub, behoudens een aantal specifieke faciliteiten/producten. Voor deze faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd.

Bij verlies of schade aan pas/armband, welke de pas/armband onbruikbaar maakt, dient het lid een nieuwe pas/armband aan te schaffen voor de prijs van € 15,- per armband.

Ieder abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode verlengd met telkens 1 kalendermaand en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

In het geval van een opzegging binnen de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode, welke minstens 1 gehele kalendermaand vóór de officiële einddatum van de vaste periode wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale abonnementsperiode wordt aangehouden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, met uitzondering van verhuizing buiten een straal van 15 km buiten de CF lokatie, en niet komen te wonen binnen een straal van 15 km binnen een van de andere lokaties van CF, wat middels een inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente moet worden aangetoond. In het geval van een opzegging welke binnen 1 maand voor het verstrijken van de vaste abonnementsperiode, of na de vaste abonnementsperiode ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van 1 gehele kalendermaand.

Opzeggen is alleen mogelijk in de club middels ingevuld opzegformulier, verkrijgbaar aan de balie van de betreffende CF locatie. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd, evenals opzeggingen per email. Bij uitschrijving middels een opzegformulier aan de balie ontvangt u van CF een bewijs van inlevering. Bewaar dit formulier goed, dit is echter nog geen opzegbevestiging. De opzegbevestiging ontvangt u bij correcte uitschrijving per email met daarin de einddatum van het abonnement.

Het is mogelijk één keer jaar een medische stop in te lassen. In geval van blessure of langdurige ziekte is het mogelijk voor de minimale duur van 1 maand en maximale duur van 3 maanden het abonnement te bevriezen.

Voor bevriezing door blessure of langdurige ziekte is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte. Indien de behandelend arts deze niet afgeeft kan deze bij een niet-behandelend arts worden verkregen, conform de wettelijke richtlijnen van de KNMG.

Bevriezen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Bij bevriezing wordt de einddatum van het abonnement verlengd met eenzelfde periode, inclusief financiële verplichtingen van die periode. Bevriezing geldt niet voor bijvoorbeeld stage, werk, studie of vakantie. Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden.

Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd en bijbehorende stornokosten. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van CF blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen.

De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting. CF behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig/per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling tot het einde contract onverminderd blijft.

Overige algemene bepalingen

CF behoudt zich het recht voor om een van de healthclubs, of onderdelen hiervan, tijdelijk of blijvend te wijzigen en de healthclubs geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens feestdagen, verbouwingen en interne opleidingsdagen, zonder dat restitutie van lidmaatschapsgelden mogelijk is.

CF behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te verhogen, wat middels een nieuwsbrief of email zal worden gecommuniceerd. Deze verhoging geeft geen recht tot beëindiging van het abonnement, tenzij deze verhoging meer dan 10% per jaar bedraagt.

Bij ondertekening verklaart het lid de door CF opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en zich bewust te zijn dat bij het breken van de huisregels de toegang tot CF geweigerd zal worden, wat het lid niet ontslaat van de betalingsverplichting die de volledige contractduur met zich meebrengt.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is het lid zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van het lid.

CF is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.

CF stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden of aanwezigen in het pand, noch voor kwetsuren welke bijvoorbeeld ontstaan door het achterhouden van medische informatie bij inschrijving of door onjuist gebruik van de apparatuur c.q. faciliteiten.

CF behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen. Wijzigingen hierin zullen kenbaar gemaakt worden middels nieuwsbrief of email, waarna deze regels en bepalingen bindend zullen zijn voor ieder lid.

Wijze van betaling

Bij aanmelding middels aanmeldformulier of tablet verplicht het lid zich tot het betalen van het verschuldigde abonnementsbedrag tot einde contract.

Bij ondertekening geeft men toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer, volgens de regels van het incasseren die aan de voorzijde nader zijn omschreven. Rond iedere vrijdag (bepalend is de week waarin men lid is geworden) wordt het abonnementsgeld van de vierwekelijkse periode geïncasseerd. Het lid betaalt dus in de regel vooruit. Andersoortige betalingen dan automatische incasso voor abonnementen zijn niet mogelijk. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.

Wanneer betaling uitblijft

Per incassoronde wordt er maximaal één termijn geïncasseerd, met uitzondering van de eerste incasso bij inschrijving. Wanneer een termijn wordt gestorneerd, of om welke andere reden dan ook niet wordt betaald, dan wordt er nogmaals halverwege de maand getracht het bedrag te incasseren, met vermeerdering van € 7,50 per post aan administratiekosten.

Vindt er wederom geen betaling plaats, dan ontvangt het lid een brief of email met daarin de betalingsherinnering en bijbehorende administratiekosten.

Wanneer hieraan, binnen de gestelde betalingstermijn, gehoor wordt gegeven zal er weer volgens de vaste procedure geïncasseerd worden. Wordt aan de betalingsherinnering geen gehoor gegeven en/of niet tijdig betaald, dan wordt het totaal openstaand abonnementsbedrag en eventueel nog te factureren termijnen tot einde contract opeisbaar gesteld en uit handen gegeven aan het door CF aangestelde incassobureau.

Het incassobureau zal nog eenmaal een herinneringsbrief versturen. Bij het uitblijven van betaling van het totale openstaande bedrag rekent het incassobureau minimaal € 40 euro aan incassokosten en worden rentekosten in rekening gebracht. Deze komen voor rekening van het lid en die dient deze tezamen met de hoofdsom te voldoen aan het incassobureau.

Nadat het lid is doorgestuurd naar het incassobureau is het gebruik van de faciliteiten van CF niet meer mogelijk. Betalingen en de algehele communicatie over het lidmaatschap dient vanaf dat moment via het incassobureau te verlopen. Pas wanneer het volledige bedrag aan het incassobureau betaald is wordt er aan het lid weer toegang verleend tot de healthclub.

Overige bepalingen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de directie van CF.

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van CF geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik/deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van CF zijn alleen mogelijk met schone binnenschoenen en handdoek. Het niet meebrengen of gebruiken van deze zaken kan ontzegging tot de club tot gevolg hebben.

Bij CF worden uw digitale gegevens veilig bewaard en gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Privacy Statement van CF.

Bij bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van CF. Deze beslissing is voor het lid bindend.

Circuit
7/11
7,49 per week
Nu ook in Den Bosch (Kanseliersplein 22) en Hengelo (Enschedesetraat 37)

Nu ook in Den Bosch (Kanseliersplein 22) en Hengelo (Enschedesetraat 37)

Na een succesvolle introductie in Almere, Almelo en Doetinchem gaat Circ...

Lees meer

Gezellige club, alles word naar jou eigen kunnen/kracht ingesteld. Je logt in en je kunt starten met het circuit , easy

Annet Rulkens
Annet Rulkens

Heerlijk om te sporten

Monique van Zadelhoff
Monique van Zadelhoff

Het is zo om en ook nog leuk!

Monique Tirbeni
Monique Tirbeni

Ik gun dit anderen ook!

Henriet Haarhuis
Henriet Haarhuis

Mijn suikerwaardes zijn flink gedaald

Frank van der Maden
Frank van der Maden

Ik ben er blij mee

Jolanda de Vent
Jolanda de Vent

Dit geeft mij meer inspiratie om verder te gaan!

Elnie Minta
Elnie Minta

Ze helpen je heel goed en na 3 maanden hadden wij ook mooie resultaten.

Danny Hartsuiker en Chantal van den Broek
Danny Hartsuiker en Chantal van den Broek

In alle gezelligheid goed te doen

Raymond Delfos
Raymond Delfos

Regelmatig sporten is lastig met mijn drukke baan. Tot het moment dat ik hoorde van het trainingsprogramma van Circle Fit.

Hennie Beense (Almere), 62 jaar
Hennie Beense (Almere), 62 jaar

Het circuit is nooit langer dan 30 minuten. Het is ook echt leuk dankzij de variatie en de kortdurende oefeningen.

I.T. (Almere)
I.T. (Almere)